Diễn đàn cựu sinh viên K50 Lịch sử và những người bạn
Nếu đã là thành viên của K50 Lịch sử, xin hãy đăng ký thành viên
Nếu không phải thành viên của K50 Lịch sử, xin cũng hãy đăng ký thành viên

Diễn đàn cựu sinh viên K50 Lịch sử và những người bạn

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2011
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Vì sao học sinh kém hào hứng với môn Lịch sử?

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Đại Nguyên soái Khai quốc công thần
Đại Nguyên soái Khai quốc công thần
avatar

Nam Quê quán : Lạng Sơn
Nghề nghiệp : Cán bộ Khảo cổ học
Tổng số bài gửi : 1206

Bài gửiTiêu đề: Vì sao học sinh kém hào hứng với môn Lịch sử?   Wed Apr 21, 2010 9:11 pm
G?n ?ây, r?t nhi?u ph??ng ti?n thông tin ??i chúng ?ã ph?n ánh m?t
th?c tr?ng ?áng báo ??ng khi r?t nhi?u h?c sinh, sinh viên (HS, SV) kém
hào h?ng v?i môn h?c L?ch s? (LS).


T?ng theo h?c và
hi?n ?ang công tác trong ngành Khoa h?c L?ch s?, ng??i vi?t xin nh?n
di?n m?t nguyên nhân quan tr?ng nh?m góp ph?n gi?i mã th?c tr?ng ?áng
bu?n ?ó.

Khi xã h?i th? ? v?i S? h?c

Tr??c h?t, ph?i nói ngay r?ng nh?ng nguyên nhân khi?n HS, SV th? ?
v?i môn h?c LS mà các nhà giáo, các nhà nghiên c?u tr??c ??y ??a ra nh?:
ch??ng trình h?c quá n?ng, bài gi?ng khô khan, thiên v? lý thuy?t -
minh h?a, thi?u các bu?i th?o lu?n, ?i th?c ??a b? tr? cho môn h?c v.v
Nh?ng nguyên nhân ?ó ??u ?úng c?, nh?ng ch?a ch?m ???c vào c?t lõi c?a
hi?n tr?ng HS, SV kém hào h?ng v?i môn LS - ?ó là tính th?c t?, ?ng d?ng
c?a môn h?c; nói cách khác, các ý ki?n nêu ra th?o lu?n th??ng tìm cách
“né”, không ch?m ??n m?t v?n ?? r?t nh?y c?m nh?ng l?i mang tính quy?t
??nh: SV t?t nghi?p ngành LS khó có th? ki?m ???c vi?c làm và n?u có thì
thu nh?p c?ng không ?? ?? duy trì, ?n ??nh cu?c s?ng.
Qua r?i th?i L?ch s? hoàng kim
Cách ?ây kho?ng n?a th? k?, s? tr??ng ?H ? Vi?t Nam ch? tính trên ??u
ngón tay thì ??i h?c T?ng h?p luôn là s? l?a ch?n hàng ??u c?a m?i HS
khi t?t nghi?p ph? thông. Lúc ?ó, V?n-S?-Tri?t là ba ngành khoa h?c c?
b?n ?ào t?o các nhà nghiên có m?t “l?c h?p d?n” l?n. SV ra tr??ng không
s? thi?u vi?c làm vì ?ã có các c? quan nhà n??c nh?n (th?m chí ???c phân
luôn ch? ?). Gi? ?ây - khi Khoa h?c t? nhiên và Công ngh? “lên ngôi” -
nh?ng “l?c h?p d?n” ?ã chuy?n h??ng. Các công ty t? nhân c?ng ch?ng bao
gi? ??ng t?i thông tin tuy?n d?ng… c? nhân S? h?c. N?u có ai “to gan”,
?ng c? vào các l?nh v?c trái ngành thì t?m b?ng C? nhân L?ch s? ch? ???c
x?p hàng th? hai, th?m chí “r?t ?ài” ngay t?… vòng s? lo?i. Nhi?u SV
t?t nghi?p LS ??n “b??c ???ng cùng”, ch?p nh?n ?i làm công nhân hay “v?
quê làm ru?ng” thì chuyên môn LS c?ng không giúp ???c nhi?u cho ngh?
nghi?p, n?u không mu?n nói là ch?ng h?u d?ng.

Ý ki?n c?a
b?n v? v?n ?? này xin g?i ??n Di?n ?àn
Dân trí
qua ??a ch? e-mail: thaolam@dantri.com.vn.


? góc ?? ph? huynh, sau quãng th?i gian dài ??u t? cho con cái ?i
theo các ngành khoa h?c c? b?n, các b?c cha m? (k? c? giáo viên L?ch s?)
c?ng ?ã có s? “chuy?n h??ng trong suy ngh?” khi ?a s? các ông b?, bà m?
??u mu?n h??ng con cái ?i theo nh?ng ngành h?c “xã h?i ?ang c?n” nhu
Kinh t?, Xây d?ng, Th??ng m?i, Ngân hàng… Không ph?i ng?u nhiên mà trong
s? c? tr?m th?y cô giáo có h?c hàm, h?c v? ?ang gi?ng d?y t?i khoa LS 2
tr??ng ?H l?n ? th? ?ô: ?H S? ph?m và ?H KHXH & Nhân v?n, ch? có
vài tr??ng h?p có con cái theo nghi?p cha m? (ti?p t?c theo h?c LS).
Hàng lo?t C? nhân S? h?c “x?n” sau quãng th?i gian dài “tr?y da tróc
v?y” ki?m vi?c ? các ?ô th? ?ã “n?ng ??ng” h?c thêm nghi?p v? s? ph?m
r?i tr? v? quê “an ph?n giáo làng”. ?ã có m?t câu chuy?n c??i ra n??c
m?t khi V.V.? (quê Yên Bái) ngà ngà say ?ã th?t lên trong ngày h?p l?p
c?a K47 L?ch s? (?HQGHN): “Tao s? không bao gi? cho con n?i nghi?p b?”.
L?i “tuyên ngôn b?t h?” c?a ? sau ??y ?ã tr? thành giai tho?i, ???c “l?u
truy?n” ??n r?t nhi?u “??ng nghi?p” khác và ?a s? ??u g?t gù, th?y…
?úng quá! Còn ?.C.M (quê Hòa Bình) hi?n ?ang công tác t?i huy?n ?y Tân
L?c thì luôn ?p ? chuy?n… b? ngh? vì “không th? s?ng n?i v?i chuyên
môn”.
V? ?âu, các nhà s? h?c tr??
M?t hi?n t??ng t??ng nh? ngh?ch lý nh?ng ?ang t?n t?i khá ph? bi?n
khi S? h?c (cùng v?i Ngôn ng?, V?n h?c…) là ngành có r?t nhi?u “b?ng ??”
nh?ng không th? có ???c m?t công vi?c nh? ý. Cách l?a ch?n “??n gi?n”
nh?t trong th?i gian tìm vi?c là… h?c lên Th?c s?. Khá nhi?u h?c viên
trong ngày khai gi?ng khóa ?ào t?o Cao h?c, khi ???c v? giáo s? kh? kính
n? ??t câu h?i “Vì sao các anh ch? h?c Th?c s??” ?ã g?n nh? ??ng thanh
tr? l?i: Vì không có vi?c làm! T.A.Th, m?t C? nhân L?ch s? CLC (khóa
47), b?ng gi?i, ??n tháng 10/2009 s? b?o v? lu?n v?n Cao h?c v?n ??u ??n
“t?i h?c Th?c s?, ngày ?i… làm nhân viên cho m?t công ty t? nhân”, t?ng
chua chát: t??ng lai không thu?c v? ngành S? nói riêng và kh?i Xã h?i
nói chung!
“?m ??m” thu nh?p t? ngành s?
Xin ???c vi?c làm v?i t?m b?ng C? nhân LS ?ã khó, thu nh?p t? vi?c
theo ?u?i chính ngành h?c l?i c?ng “o?i” h?n. Thu nh?p chính cho m?t
“công ch?c LS” ch? ? m?c trên d??i 1,2 tri?u ??ng/tháng (ch?a k? tr??ng
h?p h??ng 85% l??ng th?i k? t?p s? còn ít h?n n?a). N?u s?ng ? t?nh l?
ho?c các tân (và c?u) C? nhân “?n c?m nhà” m?c thu nh?p này may ra t?m
??; khi các C? nhân quy?t ??nh “s?ng mãi v?i th? ?ô”, ssó ti?n trên
không th?m vào ?âu. Th? nên m?i có “chuy?n th?t nh? ?ùa” t?i m?t l?p
chuyên ngành c?a khoa LS (?HKHXH & NV - Hà N?i), PGS. H.V.Kh ?ã
“phàn nàn” v?i SV ?ang theo h?c r?ng: tôi r?t bu?n khi gi?i thi?u m?t C?
nhân v? Vi?n KCH nh?ng sau ?ó anh h?c trò l?i b? vi?c ?? ?i… buôn xe
máy. Nên “thông c?m” v?i chàng C? nhân kia l?m ch?!
N.Q.S - C? nhân S? h?c v?i t?m b?ng lo?i khá, hi?n công tác m?t t?i
Vi?n nghiên c?u L?ch s? than th?: “Ch?c em ph?i ki?m vi?c gì làm thêm
thôi, c? quanh qu?n v?i m?c thu nh?p h?n 1 tri?u/tháng thì làm sao ???”.
M?t ng??i b?n ??ng môn c?a S sau khi “may m?n” xin ???c vào m?t c? quan
chuyên môn ?ã không t? ch?i ki?m thêm thu nh?p b?ng cách nh?n các niên
lu?n, khóa lu?n c?a SV thu?c ?? m?i ngành ngh? v?… ?ánh máy, chua xót:
“khi ngành h?c không ?? nu?i thân, thì thân ph?i làm thêm ?? nuôi ngh?!”
M?t s? chênh l?ch ??n kh?ng khi?p gi?a thu nh?p c?a các công ch?c
trong ngành S? (và kh?i xã h?i) so v?i nh?ng công vi?c mang tính th?i
th??ng ?ã ???c ph?n ánh r?t nhi?u. Các công ty t? nhân tr? trung bình
cho m?i nhân viên kho?ng 5 tri?u/tháng, nh?ng công ty mang l?i l?i nhu?n
nhi?u thì có m?c 15-20 tri?u, t??ng ???ng v?i thu nh?p c?a các C? nhân
S? h?c trong kho?ng… h?n 1 n?m. Cách ?ây ít lâu, m?t ngân hàng ?ã làm
rúng ??ng d? lu?n khi s? ti?n th??ng T?t cho m?t nhân viên lên t?i c?
tr?m tri?u; ?? có ???c con s? ?y, các C? nhân S? h?c ph?i lao ??ng c?t
l?c trong kho?ng… hai ch?c n?m ròng.
Ng??i vi?t h?i chuy?n m?t C? nhân LS ?ang làm môi gi?i ch?ng khoán t?
do trên Ngân hàng Quân ??i thì ???c nghe nh?ng l?i tâm s? khá chân
thành: “Ph?i b? ngành mình theo h?c su?t 4 n?m, ai ch?ng “?au”! Nh?ng em
c?ng c?n ph?i tích lu? ?? mua nhà, ?n ??nh cu?c s?ng và… c??i v? n?a
ch?!”.
Th?c tr?ng bu?n ??i v?i các SV theo h?c r?i tr? thành C? nhân LS là
khá rõ nh?ng ?? c?i thi?n tình hình l?i không ph?i chuy?n d?. Khi h?c S?
v?i “vi?c làm khó, thu nh?p ít” ?ã tr? thành n?i ám ?nh c?a nhi?u l?p
C? nhân thì chuy?n HS nói “không” v?i môn này âu c?ng… d? hi?u.

M?nh Hà
LTS Dân trí
- Bài vi?t trên ?ây ?ã nói lên th?c tr?ng ?áng bu?n c?a m?t ngành h?c
luôn ???c d? lu?n xã h?i quan tâm nh?ng trong ??i s?ng xã h?i d??ng nh?
l?i ít có nhu c?u và trong th?c t? s? d?ng thì ???c h??ng s? ?ãi ng?…r?
rúng ! ??y c?ng chính là bi k?ch c?a ngành h?c: S? h?c. Và ??y c?ng là
nguyên nhân sâu xa và quan tr?ng nh?t làm cho trò chán h?c và th?y chán
d?y môn L?ch s?.
C?n làm gì ?? th?c hi?n m?t n?n giáo d?c toàn di?n ??i v?i th? h? tr?
mà trong ?ó không th? không quan tâm nâng cao ch?t l??ng môn h?c l?ch
s??
??y là câu h?i dành cho các nhà qu?n lý ? t?m v? mô c?a ngành giáo
d?c - ?ào t?o và nh?ng ngành khác có liên quan v?i chính sách s? d?ng và
?ãi ng? cán b? ngành S? c?ng nh? các ngành khoa h?c xã h?i - nhân v?n
nói chung.

_________________


K50 Lịch sử sống mãi với thời gian
Về Đầu Trang Go down
http://k50lichsu.tk
Eddie Zero
Diêm vương
avatar

Nam Quê quán : Lạng Sơn
Nghề nghiệp : ARCH
Tổng số bài gửi : 365

Bài gửiTiêu đề: Re: Vì sao học sinh kém hào hứng với môn Lịch sử?   Wed Apr 21, 2010 11:45 pm

Hem, đọc thấy toàn người quen cả. Hự.
Nước ta đang ở giai đoạn đô thị hóa rất mạnh và đang phát triển ở một tốc độ không biết đánh giá thế nào nên những ngành nhân văn như chúng ta không có chỗ đứng cũng phải thôi. Nhưng mà phải công nhận một điều, điều này thày Kế hay nói ở lớp chúng tôi. Dốt nên mới học khối C.....................Thôi thì anh nào ở với nghề được thì cứ ở, anh nào về quê làm công chức rồi leo dần lên cũng được. Nhìn chung là đát lắm, đát lắm

_________________
Khi túng toan lên bán cả trời
Trời cười thằng bé nó hay chơi
Về Đầu Trang Go down
Nguyen Thu Quynh
Đường chủ
Đường chủ
avatar

Nữ Quê quán : Yên Bái
Nghề nghiệp : Cán bộ Nghiên cứu
Tổng số bài gửi : 179

Bài gửiTiêu đề: Re: Vì sao học sinh kém hào hứng với môn Lịch sử?   Tue Apr 27, 2010 10:39 am

Nghe bi quan nhỉ!

Mấy hôm nay tớ cũng đang bực mình và có đôi phần (nhiều phần thì phải) mệt mỏi vì có người nhổ toẹt vào khoa học xã hội, cho rằng mấy lão viện sĩ viện Khoa học xã hội nên chết bớt đi cho nhẹ nhõm, cứ ngồi đó làm gì!

Rồi ngay cả người trong ngành cũng nhìn mình bằng con mắt buồn cười khi chúi mũi vào vấn đề gì đó, thở dài liên tục hoặc cười chua xót,...lên xuống cung bậc cảm xúc về những vấn đề mình quan tâm (âu thầy nào trò nấy thôi, thầy mình vậy, thầy truyền cho mình niềm say mê như thế).

Nhưng nói gì thì nói, phải kiếm đủ cơm nuôi thân đã, không thể bi đát quá được. Thôi thì xã hội còn nhiều bất cập, có bàn tới tết cônggo cũng chẳng xong, thời đại mà mọi giá trị cũ bị phá vỡ và các giá trị mới còn chưa định hình thì chẳng ai biết sẽ ra sao. Chi bằng ta hãy tự cứu lấy mình chứ, cố học ngoại ngữ giỏi hơn, và đành ngoài giờ làm, ngoài niềm say mê tưng vấn đề của mình đi cày cuốc thuê cho người ta mà sống (mà cày thuê cũng nhiều kinh nghiệm lắm, thành thạo các kĩ thuật và có nhiều trải nghiệm, điển cứu).

_________________

Bác giun đào đất suốt ngày
Trưa nay chết dưới bóng cây sau nhà.
Về Đầu Trang Go down
Le Hung
Đại úy
Đại úy


Nghề nghiệp : Ban tuyên giáo
Tổng số bài gửi : 284

Bài gửiTiêu đề: Re: Vì sao học sinh kém hào hứng với môn Lịch sử?   Thu May 06, 2010 8:48 pm

giá như học sử ra dễ xin việc hon thì có lẽ sẽ có nhiều người học sử đấy
giờ là thời kinh tế mà, nên ngay cả cha mẹ cũng không muốn con em mình học khôi C mà hướng con em minh học khối A để thi vào các trường kinh tế.
với lại cách dạy ở đâu không biết chứ ở địa phương minh học sinh chán sử cũng là đúng thôi. Trới nắng như mấy hôm nay mà cứ đọc chép thì học sinh sao không ngủ được
Về Đầu Trang Go down
Admin
Đại Nguyên soái Khai quốc công thần
Đại Nguyên soái Khai quốc công thần
avatar

Nam Quê quán : Lạng Sơn
Nghề nghiệp : Cán bộ Khảo cổ học
Tổng số bài gửi : 1206

Bài gửiTiêu đề: Re: Vì sao học sinh kém hào hứng với môn Lịch sử?   Tue May 11, 2010 1:23 am

Chung quy cũng chỉ vì một chữ Tiền

_________________


K50 Lịch sử sống mãi với thời gian
Về Đầu Trang Go down
http://k50lichsu.tk
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Vì sao học sinh kém hào hứng với môn Lịch sử?   

Về Đầu Trang Go down
 
Vì sao học sinh kém hào hứng với môn Lịch sử?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Quỹ Cựu Học sinh Tư Nghĩa: Tri ân Thầy Cô, Nhớ về Trường xưa, Vì Đàn em thân yêu...
» Thư mời họp mặt cựu học sinh nhân dịp đầu năm
» {Fic mừng sinh nhật GAF} Fic tặng rum >> chap 2 [Hoàn thành]
» {Fic mừng sinh nhật} Nào. Cùng nhảy chứ?
» SOLAS Training Manual - Sổ tay hướng dẫn huấn luyện cứu sinh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn cựu sinh viên K50 Lịch sử và những người bạn :: Học tập :: Chia sẻ-
Chuyển đến